Bruksvilkår

(Gjelder fra juni 2015)

 

Introduksjon

Bruk av nettstedet,https://no.spiap.com/ («Nettstedet») og alt innhold på Nettstedet som stilles til rådighet av VanderbiltsVanderbilt International NUF («Vanderbilt») eller dets tilknyttede selskaper på denne Nettstedet («Materialet») er underlagt disse vilkår for bruk («Bruksvilkårene»).

Mot at brukere  får tilgang til å bruke og får søke på Nettstedet lover hver bruker å etterleve gjeldende versjon av Bruksvilkårene. Disse Bruksvilkår inkorporerer vår personvernerklæring.

Hvis vi gjør endringer i disse Bruksvilkår, vil vi informere deg ved å oppdatere denne erklæringen på Nettstedet.

 

Dine forpliktelser

Du samtykker til å:

(a)   lese og rette deg etter alle relevante meddelelser som fra tid til annen legges ut på denne Nettstedet

(b)   rette deg etter alle gjeldende lover og regelverk

Du samtykker i at du ikke:

(a)   i tilknytning til din bruk av Nettstedet, vil overføre skadelig programvare, spionvare, virus, program med virus, defekter, Trojanske hester, skadelig programmeringskode eller bruke utstyr av ødeleggende natur eller

(b)   forsøke å få uautorisert tilgang til Nettstedet, serveren som Nettstedet er lagret på eller annen server, datamaskin eller database som er tilknyttet Nettstedet

Du erkjenner at ethvert brudd på disse Bruksvilkår kan være en straffbar handling iht. Computer Misuse Act av 1990 og at vi kan rapportere slike faktiske eller mistenkte brudd til den relevante politimyndighet og samarbeide med slike myndigheter, inkludert å gi dem din identitet eller IP adresse. I tilfelle av faktisk eller mistenkt brudd vil din rett til å bruke Nettstedet opphøre øyeblikkelig, eller avsluttes av oss.  

 

Copyright

Alle opphavsrettigheter forbundet med denne Nettstedet vil forbli hos Vanderbilt eller deres lisenstakere.

Alle immaterielle rettigheter (inkludert opphavsrett) i Materialet som er publisert på Nettstedet er og vil fortsette å tilhøre Vanderbilt eller andre tredjeparter inkludert andre Vanderbilt-selskaper og skal ikke brukes på annen måte enn slik det er spesifisert i disse Bruksvilkår.

Brukere har lov til å laste ned og/eller kopiere Materiale publisert på denne Nettstedet kun til eget lovlig bruk. Denne tillatelsen er betinget av at alle innskrifter, opphavsrettigheter, eierskaps- og/eller andre bekjentgjøringer som fremkommer her fremgår av alle kopier som lages av slikt Materiale.

Brukerne er ikke autorisert til å gjøre endringer eller tillegg til Materialet på Nettstedet, og de kan heller ikke distribuere, reprodusere, markedsføre, selge, gjøre tilgjengelig eller misbruke noen del av Materialet. Enhver misbruk av Materialet på denne Nettstedet kan resultere i søksmål fra Vanderbilt og/eller andre tredjeparter.   

 

Varemerker

Alt eierskap til varemerker inkludert logoer («Varemerker») på Nettstedet tilhører enten Vanderbilt, andre Vanderbilt selskaper eller tredjeparter. Innholdet på denne Nettstedet skal ikke tolkes dithen at det tilkjennes lisenser eller rettigheter til å bruke Varemerker for noe som helst formål.

 

  

Ansvarsfraskrivelse

Materialet er publisert for å gi brukerne lett tilgang til informasjon om Vanderbilts produkter og tjenester. Vanderbilt er opptatt av at Materialet skal være aktuelt og korrekt. Vanderbilt tar dog intet ansvar for Materiale som publiseres på Nettstedet og/eller som oppstår som følge av lit som settes til det. Materialet:

 

  • omfatter informasjon som kun er av generell natur og er ikke laget for å ta opp spesielle behov eller forhold knyttet til spesielle personer, organisasjoner eller andre enheter.
  • utgjør ikke et tilbud som kan aksepteres og oppstiller ikke noen form for kontrakt eller avtale mellom Vanderbilt og brukere av Nettstedet.
  • Utgjør ingen form for garanti eller representasjon hva angår vare- eller tjenesteytelsen
  • Er ikke nødvendigvis omfattende, fullstendig, korrekt eller oppdatert
  • Utgjør ingen form for profesjonell rådgivning og/eller konsulentvirksomhet

 

Selv om Vanderbilts bestreber seg på å holde Vanderbilts' nettsted fritt for virus, tar Vanderbilt ikke ansvar for virus som kan smitte eller annen skade som kan oppstå på  brukerens datautstyr, systemer eller eiendom som følge av at brukeren har tilgang til og går gjennom innholdet på Nettstedet eller laster ned Materialet publisert på Nettstedet.. Bruker må for egen skyld sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og bruke virusskanner før nedlasting av opplysninger, programvare eller dokumentasjon.

Din bruk av Nettstedet er på din egen risiko. Verken Vanderbilt eller noen av deres ledere, ansatte, datterselskap, tilknyttede selskap, agenter, partnere eller representanter vil ha ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av denne Nettstedet eller Materialet Nettstedet inneholder, herunder men ikke begrenset til tap av data, inntekt eller fortjeneste, tap eller skade på eiendeler eller krav fra tredjeparter eller indirekte eller spesielle tap eller følgestap[A1] . Vanderbilts nettsted kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Vanderbilt har intet ansvar for innholdet på slike nettsider og gir ingen tilsikringer om eller tilslutning til slike nettsider eller deres innhold, ettersom Vanderbilt ikke kontrollerer opplysningene på slike nettsider og derfor ikke er ansvarlig for opplysningene som gis på dem. Bruk av slike nettsider er ene og alene for Brukers risiko.

 

Generelt

Bruksvilkårene og din bruk av Nettstedet er underlagt engelsk rett.

Ved tvist som oppstår i tilknytning til bruk av Nettstedet er verneting domstolene i England.

Disse Bruksvilkår (inkludert Vanderbilts personvernerklæring [lenke til personvernerklæring]) utgjør hele avtalen mellom deg og Vanderbilt med hensyn til Nettstedet og erstatter all tidligere eller parallell kommunikasjon og tilbud, hva enten elektronisk, muntlig eller skriftlig mellom deg og Vanderbilt  med hensyn til Nettstedet.

Du samtykker til at alle Vanderbilts tilknyttede selskaper skal være begunstigede tredjeparter med hensyn til disse Bruksvilkår og at de skal ha rett til å håndheve direkte og støtte seg på de bestemmelsene i disse Bruksvilkår som tildeler dem en gode eller gir dem en rett. Utover dette skal ingen annen person eller annet selskap være en begunstiget tredjepart til disse Bruksvilkår og med mindre det er uttrykkelig angitt kan ingen person som ikke er en part i disse. Dersom noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkår viser seg å være ugyldige eller ugjennomførlige, herunder men ikke begrenset til bestemmelsene som gjelder ansvarsfraskrivelse eller begrensninger i ansvar, skal de ugyldige eller ugjennomførlige anses erstattet av en gyldig bestemmelse som lar seg håndheve og som er så nær mulig er i overenstemmelse med formålet i den originale bestemmelsen og de resterende bestemmelsene i Bruksvilkårene vil forbli gjeldende.

Selv om Vanderbilt skulle unnlate å håndheve en eller flere av bestemmelsene i disse Bruksvilkår over en periode, innebærer dette ikke at Vanderbilt gir avkall på bestemmelsene eller rettighetene tilknyttet bestemmelsene. Ingen av bestemmelsene i disse Bruksvilkår skal anses frafalt av oss med mindre vi frafaller dem skriftlig.

 

Spørsmål og kommentarer

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende disse Bruksvilkår, vennligst klikk «Kontakt oss» og send oss dine spørsmål og dine tilbakemeldinger. Bruksvilkårene vil fra tid til annen kunne endres og når så skjer vil vi legge ut våre reviderte Bruksvilkår på denne siden. Vennligst sjekk denne siden regelmessig slik at du holder deg oppdatert.